Päättyneet hankkeet

Turkki

Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen: Apua avuntarjoajille

Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen: Apua avuntarjoajille on vuonna 2013 alkanut, PSV:n ja Human Rights Foundation Turkey:n (HRFT) kanssa toteutettu kehitysyhteistyöhanke Turkin kaakkoisosassa. Projekti on kohdistettu erityisesti kidutettujen ja heidän läheistensä kanssa työskentelevien mielenterveysalan ammattilaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen. HRFT tarjoaa ilmaista kuntoutuspalvelua kidutusta kokeneille ja heidän läheisilleen.

Alueella hoidon tarve johtuu sekä pitkästä aseellisten konfliktien historiasta että pakolaisten määrän lisääntymisestä etenkin Syyrian ja Irakin alueilta. Alueella työskentelee hyvin vähän psykologeja tai muita traumatyön ammattilaisia, joten on ensiarvoisen tärkeää ylläpitää vähäisten ammattilaisten toimintakykyä. Erittäin vaativa ja henkisesti kuormittava työ altistaa työuupumukselle, sijaistraumatisoitumiselle ja johtaa työntekijöiden korkeaan vaihtuvuuteen, sekä alhaisempaan hoidon laatuun. Eräs merkittävimmistä tavoista tukea henkisesti kuormittavaa työtä tekevien jaksamista on työnohjaus, joka lisää sekä ammattitaitoa että tarjoaa tilan kuormittavien asioiden käsittelyyn. Esim. Suomessa ammatillista työnohjaus mainitaan mielenterveyslaissa mielenterveyspalvelujen edellytyksenä, mutta HRFT:n toiminta-alueella tähän ei ole aiemmin ollut resursseja.

Hankkeen avulla on järjestetty ammatillista työnohjausta sekä psykologeille, psykiatreille että sosiaalityöntekijöille, mutta myös vapaaehtoisille jotka työskentelevät kidutettujen ja heidän läheistensä kanssa. Ammattitaitoa ja työkykyä on lisäksi ylläpidetty ammatillisilla koulutuspäivillä, joiden aiheet on valittu yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Hankkeen avulla on myös järjestetty yksilöpsykologisia tukikäyntejä HRFT:n työntekijöille, organisoitu julkisia paneelikeskusteluita ja tuotu yhteen alueen eri toimijoita.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on päättyi vuonna 2016. Hankkeelle haettiin jatkorahoitusta vuonna 2018, mutta sitä ei saatu. Tällä hetkellä mietitäänkin, miten ja millaista työtä Turkissa voidaan jatkaa.

Ota yhteyttä: turkki@vastuu.fi

Palestiina 2012–2014

PSV on tehnyt yhteistyötä Palestiinalaisalueilla toimivan Palestinian Medical Relief Society (PMRS) -järjestön kanssa 2000-luvulla useassa hankkeessa. Viimeisin PSV:n järjestämä ja pääosin Ulkoasiainministeriön tukema hanke oli 1.1.2012–31.12.2014. Tämänkin jälkeen PMRS:ssä on tehty PSV:n yksityisten lahjoittajien tukemaa psykososiaalista työtä.

PMRS on yksi suurimmista terveysalan kansalaisjärjestöistä Palestiinalaisalueilla. Yhteistyö PSV:n kanssa on pyrkinyt kehittämään psykososiaalista näkökulmaa palestiinalaisten mielenterveysongelmien hoitoon. Hankkeessa palkattiin neljä psykologia tekemään mielenterveystyötä sekä PMRS:n sairaaloissa että ihmisten kotona ja kouluttamaan muita sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä.

PSV on vuosien varrella järjestänyt koulutusta PMRS:n työntekijöille mm. lasten ja vanhempien välisten vuorovaikutusongelmien hoitamisesta Theraplay-menetelmälllä, mindfulnessin käyttämisestä stressin säätelyyn, sekä traumoihin liittyvien oireiden hoitamisesta narratiivisella altistusterapialla.

Namibia 2009-2013

Namibian pääkaupunkissa Windhoekissa sijaitseva People’s Education, Assistance & Counselling for Empowerment (PEACE) -keskuksen työ fokusoitui trauman kierteen katkaisuun. PEACE  perustettiin 90-luvun alkupuolella auttamaan ihmisiä toipumaan rakenteellisen väkivallan, kuten sodan, vaikutuksista. Toiminnan piirissä oli myös perheväkivallan sekä muiden väkivallan muotojen uhreja sekä ennalta ehkäisevää toimintaa. PEACEn tavoitteena oli saada aikaan henkistä hyvinvointia Namibiassa, sekä kehittää yhä parempia tähän työhön liittyviä menetelmiä.

Suomen lähetystö oli vuosien ajan tehnyt paikallista yhteistyötä Windhoekissa PEACEn kanssa, mutta mahdollisuudet tukea keskusta loppuivat v. 2006 ja lähetystä haki uutta kumppania Suomesta. Tuolloin PSV ja PEACE löysivät eri sattumien ansiosta toisensa yhteistyökumppaneina.PEACE  koulutti muun työn ohella viranomaisia traumaan liittyvissä asioissa ja näki tärkeäksi traumatiedon ja -osaamisen viemisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Kun PSV:n ja PEACE:n yhteinen hanke alkoi v. 2009, koulutus muodostui sen keskeiseksi toimintaympäristöksi. Hanke sai tukea Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista kolmeksi vuodeksi ja niiden vuosien ajan hanke keskittyi pääosin koulutukseen. Tarkoituksena oli kouluttaa nimenomaan Namibian pääkaupungin Windhoekin ulkopuolella traumojen kanssa työskenteleviä ihmisiä. Koulutuksissa oli mukana mm. sairaanhoitajia, opettajia, maalikkopappeja, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Kouluttajina toimivat PEACE:n työntekijät sekä myös Suomesta tulleet kouluttajat. Hankeessa tuettiin myös PEACE:ssa tehtyä terapiatyötä, vertaistukitoimintaa sekä PEACE:n henkilökunnan jaksamista.

Hanke päättyi v. 2013 ja samoihin aikoihin PEACE valitettavasti menetti myös muita ulkomaisia tukijoita. Toiminta jouduttiin ajamaan alas. PEACE:n tulevaisuus ja sen tekemä todella ansiokas työ on toistaiseksi jäissä. Käsityksemme mukaan traumatyöntekijät kuitenkin hyödyntävät hankkeen kautta saavutettua uutta osaamista työssään edelleen. Kiitämme tukijoita, jotka olivat mukana PEACE-hankkeen rahoittajina sekä seurasivat ja kannustivat hankkeen etenemistä sen eri vaiheissa.

Turvapaikanhakijat

PSV teki yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa vuosina 2016-2018. Kesän ja syksyn 2016 aikana vastaanottokeskuksissa pilotoitiin stressinhallintaan ja rentoutumistaitojen omaksumiseen tähtääviä ryhmiä turvapaikanhakijoille. Vuonna 2017 PSV:n vapaaehtoiset jatkoivat ryhmätoimintaa erityisesti alaikäisinä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa sekä lisäsivät resursseja monimuotoisten yksilö- ja ryhmätyönohjauksen tarjoamiseen vastaanottokeskuksissa työskenteleville työntekijöille. Lisäksi tarjottiin myös mahdollisuuksien mukaan yksilökeskusteluja. Vuonna 2018 PSV:n vapaaehtoiset jatkoivat ryhmätoimintaa alaikäisenä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa kesään 2018 saakka. 

Vapaaehtoisillamme oli myös mahdollisuus osallistua Turun Kriisikeskuksen tarjoamaan toiminnallisen, mielenterveyttä tukevan turvapaikanhakijoille suunnatun Keho ja mieli –ryhmän koulutukseen. Hankkeelle kerättiin lisätuottoa ja näkyvyyttä haalarimerkkien myynnillä opiskelijatapahtumissa. Toiminnallisten työpajojen toteuttamisessa hyödynnettiin Turun Kriisikeskuksen Serene-jankkeessa kehiteltyjä tukimuotoja, kuten rentoutusäänitteitä, psykoedukatiivisia alkuinfoja sekä kehon ja mielen hyvinvointiin liittyviä harjoitteita. 

Turvapaikanhakijoiden yhteiskunnallinen tilanne on kuitenkin muuttunut ja useita vastaanottokeskuksia on suljettu tai niiden jatko on ollut vaakalaudalla ja yhteistyösuhteita eri toimijoiden kanssa on ollut haastava luoda. Täten hanke nykyisessä muodossaan  kolmivuotisen työn jälkeen päätettiin.