Libanonin raportit 2020

Palautekysely perheneuvoloiden vanhemmille 10/2020
https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2021/03/Parents-feedback-survey-report-11_2020_final.docx

MSN children Progress Report 2019-2020
https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2021/03/MSN-Children-Progress-report-2019-20.docx

Libanonin hankkeen raportit 2018

Report 1/2018 Project visit report, February 2018
Report 2/2018 Group study trip, September 2018
Report 3/2018 Stress reduction training workshops 
Report 4/2018 Review of the progress reports of children with multiple special needs

Tiivistelmä kuntoutuskummilasten vuosiraporteista 2017-18

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry on muiden eurooppalaisten järjestöjen ohella tukenut palestiinalaisperheitä rahoittavaa “Sponsorship program for children with multiple special needs”-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tukea erityistarpeisten palestiinalaislasten arkea ja koulunkäyntiä sponsoroimalla kuntoutusta ja koulunkäyntiä. Lukuvuoden 2017-18 aikana ohjelmassa oli mukana yhteensä 160 kuntoutuskummilasta, joista 28 oli oma kuntoutuskummi Suomesta, Italiasta tai Sveitsistä. Tässä raportissa tarkasteltiin 30 lapsen otosta, eli otokseen sisällytettiin 4 projektin rahoittamaa kummilasta edustavan otannan takaamiseksi. Raportti on kuvaus lasten ajankohtaisesta tilanteesta, millaista apua he ovat saaneet ja kuinka siitä hyötyneet.

Raportissa tarkastellut lapset olivat iältään 4 – 24 -vuotiaita, suurin osa (60%) kuitenkin 12-vuotiaita tai sitä nuorempia. Syyt kuntoutustarpeelle vaihtelivat, mutta yleisimmin mainittiin kehitykselliset häiriöt. Myös tunne-elämän ja käytöksen ongelmia sekä elimellisiä sairauksia esiintyi. Vaikeudet näyttivät olevan päälekkäistyviä, sillä usean lapsen kohdalla oli mainittu useampi kuin yksi syy. Lasten kohdalla arvioitiin yksilöllisesti erityisopetuksen ja muun kuntoutuksen tarve. Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki olivat saaneet paikan erityiskoulusta. Puheterapia, psykoterapia ja psykomotorinen terapia olivat usein mainittuja kuntoutusmuotoja. Perheneuvolan sosiaalityöntekijät tekivät jokaisen lapsen perheeseen ainakin yhden kotikäynnin vuoden aikana, ja lisäksi perheneuvolassa tehtiin seurantaa lasten tilanteista.

Tyytyväisyys palveluihin arvioitiin hyväksi. Raportteja koonneet perheneuvoloiden työntekijät arvioivat yhteistyön suurimmassa osassa tapauksista hyväksi tai erittäin hyväksi kodin, koulun ja perheneuvolan välillä. 80 % lapsista oli edistynyt kuntoutuksen tavoitteissa hyvin tai erittäin hyvin: monen kohdalla mainittiin arkielämän taidoissa ja sujuvuudessa tai tunne-elämän ja käyttäytymisen osa-alueilla tapahtuneen parannusta. Lapsen lähiverkoston ymmärrys lapsen tilanteesta ja tuen tarpeista lisääntyi. Kokemukset yleisesti raportissa olivat positiivisia, joskin esiin nousi myös erittäin haasteellisissa olosuhteissa eläviä perheitä.

PSV:n yhteistyöprojektin tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi saa edellytykset itsenäiseen ja normaaliin elämään.