Luonnos PSV:n Libanonin hankkeen toimintasuunnitelmaksi

PSV:n työ palestiinalaisjärjestö Beit Atfal Assumoudin kanssa Libanonissa

Vuoden työn tavoitellut tulokset 
Kiinnostus palestiinalaislasten ja -perheidensä tilanteisiin ja tuen tarpeisiin on lisääntynyt Suomessa, mikä näkyy lisääntyneenä maksavien tukijoiden joukkona (perheneuvolakummit, kuntoutuskummit, erilliskeräyksiin osallistuneet lahjoittajat)

Psykologien ja psykologiyhdistysten piirissä kiinnostus kehitysyhteistyöhän on kasvanut (yhdistykset tuoneet esiin tietotarpeita ja osallistuneet rahallisesti päättämiinsä hankkeisiin) 

PSV on löytänyt hyviä tapoja edistää palestiinalaislasten oikeuksia Libanonissa, erityisesti Lapsen oikeuksien sopimuksen kohtia 19, vanhempien vastuun tuki, 22 pakolaislasten apu ja suojelu samalle tasolle kuin muillakin lapsilla ja 23 erityislasten osallistumismahdollisuudet, koulutus ja itsenäisen elämän edellytykset

Kehitysyhteistyöhankkeen 2019-2020 siirtyvät tehtävät rahoituksineen hoidetaan päätökseen ja raportoidaan ulkoministeriölle.
Stressinsäätelyn kouluttajakoulutus sosiaalityöntekijöille viedään päätökseen pandemiarajoitusten muokkaamissa puitteissa.

Työn tekijäjoukko on vapaaehtoisesti, mutta sydämellä mukana
Muodostetaan perheneuvola- ja erityislasten kuntoutuskummitoiminnalle hanketyöryhmä, joka toimii työn laadunvalvonnassa, ideoiden tuottamisessa, keräysten käynnistämisessä, huolehtii raportoinnista kummeille ja suurelle yleisölle.

Hanketyöryhmään muodostetaan eriaiheisia teemoja, mikä voi selkeyttää viestintää: Hankkeen opintotoimintaa varten BAS-opinto –sähköposti, BAS-tehtävät  -sähköposti, ajankohtaisten tehtävien esittely ja tehtävien työsuunnitelman aikataulutus BAS-Libanon kuukausi-info ja ideat -sähköposti

Lähi- tai etäkokouksia 4-5 vuoden mittaan

Tukiverkostosta huolen pitäminen
Kasvatetaan preheneuvolakummien määrää. Luodaan ”kummipsykologi” -toimintaa, joka sitoutuu keräämään  BAS:in perheneuvolapsykologien palkkauksen. 

Luvattujen tukimaksujen seuranta ja kontaktointi, jos sovituissa maksuissa katkoja.

Tapahtumat 
Musiikkiterapiakongressi Helsingissä kesäkuussa, johon tulee BAS:in psykologi-musiikkiterapeutteja ja PSV:llä on esitys. (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/en/research/conferences/10-nordic-music-therapy-conference)

Paneli etäyhteyksin, jossa asiantuntijana sosiaaliantropologiasta väitellyt Tiina Järvi, joka on tutkinut erityisesti palestiinalaisnuorten tulevaisuustavoitteiden muodostumista arjen ja kansallisten teemojen ristipaineissa.

Päätavoitetta edistävät tapahtumat, joita työssä mukana olevilla syttyy ja joihin on järjestämishalukkuutta. 

Hallinnollisia asioita
Laaditaan hankkeen budjetti ja varaukset välttämättömiin menoihin (kirjanpito, tilntarkastus, toimistokulut). Huolehditaan raportoinnista ulkoministeriölle, rahankeräyksistä ja keräysraporteista Poliisihallitukselle, rahalähetyksistä Beit Atfal Assuoudille, informaatiosta lahjoittajille. informaatiotyöstä.