Luonnos toimintakertomukseksi vuodesta 2020

Ahkera, ankara oli vuosi 2020 PSV:n kehitysyhteistyöhankkeessa. Olisi hyvä jos siitä jäisi kunnon toimintakertomus muistoksi. Saako luonnoksesta selvää? Kommentit osoitteella libanon@vastuu.fi

PSV:n toteutti Libanonissa 2019-2020 UM:n rahoittamaa ”Monitarpeisten ryhmien mielenterveystyö: moniammatillista yksilö- ja yhteisötyötä” -hanketta. Hankkeella mahdollistettiin palestiinalaisille lapsille perhe- ja yhteisökeskeiset mielenterveyspalvelut Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön Saidan ja El Bussin (Tyyroksen) perheneuvoloissa sekä erityislasten osalta Beirutin perheneuvolassa.

PSV auttoi BAS:n mielenterveysohjelmaa useilla tavoitealueilla: hyvä hoito perheneuvolassa, erityislasten koulutus ja kuntoutus, mielenterveyspalvelun koordinointi ja kehittäminen. Lisäksi hanke levitti monin keinoin tietoa Suomeen palestiinalaislasten ja perheiden oloista Libanonissa. Työstimme itse ja myös perehtyneen journalistin yhteistyöavulla sosiaalityöntekijöiden perheiltä keräämästä kertomusaineistosta ajankohtaisia kuvauksia suomalaiselle lukijakunnalle. Palestiinalaisten lisääntyneen työttömyyden ja maan talouskriisin aiheuttamiin ruokaturva- ja pandemialta suojautumisen tarpeisiin PSV vastasi humanitaarisilla avustuskeräyksillä. Mahdollistimme kuntoutuskummien yhteydenpitoa kummilapsiin.

Etelä-Libanonin (Saidan ja El-Bussin) perheneuvoloiden moniammatilliset työryhmät hoitivat kertomusvuonna kaikkiaan 585 lasta, joista 66 % oli poikia. Lapsista 195 oli uusia. 76 % oli Libanonin palestiinalaisia, muut Syyriasta paenneita palestiinalaisia ja syyrialaisia sekä libanonilaisia lapsia. Pandemian alkuvaiheessa palestiinalaisleirit säästyivät koronatartunnoilta (1). Tilanteen muuttuessa perheneuvolat ovat ottaneet suojatoimet käyttöön ja kuntouttavat lapsia osaksi etäyhteyksien avulla tehtävien ja videoiden avulla. Hanke tiivisti vuorovaikutusta perheneuvoloiden henkilöstön kanssa kannustavien kirjeiden ja soittojen avulla (2). 

Hoitojen hyödyllisyyttä arvioitiin perheneuvoloista saatujen kertomusaineistojen avulla (3,4,5). Lokakuussa vanhemmille tehtiin palautekysely. Vastaajat raportoivat hyötyneensä vanhempina saamastaan tuesta: moni koki, että on oppinut kärsivällisyyttä, lapsen haasteiden ymmärtämistä ja uudenlaisia keinoja toimia niiden kanssa. Asiakastyytyväisyys oli erittäin korkeaa: kaikki vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä, ja yli 90% koki saaneensa tarpeeksi tukea (6)

Saidan perheneuvolasta saatujen viiden päättyneen puheterapian raporteista tuli esiin, että kaikkien lasten kyky kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa lisääntyi puheen ja kielen kehityksen kautta oleellisesti. Jo työskentely ennen varsinaisen puheterapian alkamista lisäsi lasten sosiaalisia taitoja, kykyä vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan yleensä. Kun puheterapian tuloksena oli puheen ymmärtämisen ja tuottamisen kehittyminen sekä sanavaraston kasvaminen, mahdollisuudet muuhun oppimiseen oli luotu. Tulosten saavuttaminen motivoi äitejä uudenlaiseen vuorovaikutukseen lasten kanssa ja tukemaan saavutettujen tulosten pysyvyyttä (7). Saidan ja El-Bussin perheneuvoloissa puheterapeutit ohjasivat kolmea Phoenicia-yliopiston puheterapeuttiopiskelijaa.

Erityisopetusta tai -kuntoutusta oli järjestetty 143 erityislapselle kaikkien viiden perheneuvolan hoidossa olevista lapsista. Osalla erityislapsista koulutuskulut tulivat hankerahoituksesta, mutta 17 lapsella oli suomalaiset kuntoutuskummit (78 henkilöä). PSV saa vuosittain kuntoutuskummilasten kertomukset ja niistä tehdään yhteenveto (8,9).

Mielenterveyspalvelua kehitettiin hankekauden aikana. Hankeavustuksella jokaiseen perheneuvolaan hankitut tietokoneet ja ohjelma mahdollistivat toiminnan dokumentoinnin entistä paremmin. Sosiaalityöntekijöiden stressinsäätelyn kouluttajakoulutus toteutettiin pandemian vuoksi 2020 Nina Lyytisen etäohjauksella paikallista psykologikouluttajaa tukien. Anna Tienhaara ja Reetta Puuronen keräsivät tietoa koulutuksen evaluoinnin pohjaksi (10) . Perheneuvoloiden henkilökunta kehitti pandemian alettua etätyökäytännöt, loivat kuntoutusta tukevat aineistot ja videot ja pitivät yhteyttä perheisiin puhelimitse. Vastaanotoille pidettiin huolta virustartunnan ehkäisystä. Sosiaalityöntekijät ja terapeutit tukivat perheitä henkisesti myös videoilla tietoa jakaen. Myös lapsia perehdytettiin tartuntojen ehkäisyyn (11).

Perheneuvoloiden toimintapolitiikkaa uudistettiin monitarpeisten ryhmien mielenterveysvaikeuksiin vastaamiseksi ja ehkäisevän työn kehittämiseksi. Vuoden aikana valmistui päivitetty 6-kohtainen mielenterveystyön strategia ja laadittiin pohjat jokaisen työntekijäryhmän työkuvista (12).  Mielenterveystyön koordinaattori teki 3-5 toimipaikkakäyntiä perheneuvoloihin ja keskusteli jokaisen perheneuvolan henkilökunnan kanssa uuden strategian toimeenpanosta. Työohjelma on tehty kolmevuotiseksi.

Suomessa hankkeen koordinoinnista vastasivat Sirkku Kivistö ja Veera Nieminen. Vuonna 2019 perustettiin hanketyöryhmä, jonka 20 jäsentä seurasivat hanketta ja osallistuivat siihen liittyviin tehtäviin. Hanketyöryhmän kokouksia pidettiin kolme, joista yhteen osallistui myös BAS:in mielenterveysohjelman koordinaattori ja psykologi kanssa. Hanketyöryhmän koordinaattorit kirjoittivat tammi-syyskuussa 21 sähköpostiviestiä hanketyöryhmän jäsenille, kunnes loka-joulukuussa siirryttiin kuukausikirje-käytäntöön.  Hankematkoja tehtiin kaksi, 15.-19.1., jolla oli mukana myös Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV:n edustaja tutustumassa kohteeseen mahdollista myöhempää yhteistyötä varten. Toinen hankematka tehtiin 19.-23.2.2020 (13).  Hankematkalaiset kuljettivat Solidaarisuussilmukka-verkoston lahjoituksina neuleita sosiaalityön kautta perheille jaettavaksi. 

Hanketyöryhmän kokemuksia hankekaudesta kartoitettiin joulukuussa 2010. Vastaajien mielestä he ovat oppineet kehitysyhteistyön hankehallinnon, hankkeen toimintaympäristön ja kulttuurin asioista sekä yhteistyöstä kumppanijärjestön kanssa (14). 

PSV järjesti Vammaiskumppanuus ry:n World Vision Finlandin ja ulkoministeriön kanssa 22.1.2020 seminaarin ”Vammaiset henkilöt ja mielenterveys kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa” ja Sirkku Kivistö osallistui vammaistyötä tekevien kehitysyhteistyöjärjestöjen vertaisopintopiiriin.  Ammatillisten rauhanjärjestöjen kanssa järjestettiin seminaari ”Maailmanrauha vaarassa” 4.11.2020 Musiikkitalossa Helsingissä. Kolmessa muussa yleisötilaisuudessa esiteltiin PSV:n Libanonin hanketta, samoin vastuu.fi -sivujen Libanonin blogissa ja facebook-sivulla (975 seuraajaa). 

Libanonin kriisien vuoksi entistä ahtaammalle joutuneiden palestiinalaisperheiden avustamiseksi toteutettiin kauden aikana 8 humanitääristä avustuskeräystä, joiden tuotto oli yhteensä 12 942 € (raportit 15, 16, 17).

Yhteistyökumppaneita olivat Arabikansojen ystävyysseura ry, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Vammaiskumppanuus ry, Palestiinalaisedustusto Helsinki, Globaali Sosiaalityö ry, Setlementti Tampereen Didar -yksikkö, Suomen YMCA:n Liitto, Inter-Cultur ry. Erityislasten kuntoutuskummiasioissa yhteistyötahoja ovat italialainen Christian Codrai Foundation ja sveitsiläinen Palestinian Children PALCH. BASin mielenterveystyön kapasiteetin vahvistamistyötä tehdään yhdessä Norwegian Aid Committee NORWACin kanssa. Beit Atfal Assumoudin palveluissa on myös Syyriasta paenneita lapsia. Suomi-Syyria ystävyysseura antaa asiantuntija-apua tilanteiden arviointiin. PSV on Anna Lindh -säätiön Suomen eli Euro-Välimeri dialogiverkoston jäsen. 

Hankekauden jälkeen Libanonin tukitoiminta jatkuu ilman ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea. PSV jätti 30.3. jatkohankehakemuksen ajalle 2021-2024. Hakemukseen tuli kielteinen päätös 30.6.2020. Jätetty oikaisuvaatimus ei muuttanut ulkoministeriön päätöstä (18). Hanke päätetään vuodelta 2020 siirtyneen avustussumman mukaisesti. PSV palaa yhteistyöhön Beit Atfal Assumoudin kanssa oman keräystoiminnan resurssein. 

Liitteet

1) Kivistö S ja Behm K: Hyviä uutisia Libanonista: korona ei ole levinnyt palestiinalaispakolaisten leireihin. ( http://lahi-itanyt.fi/nyt/hyvia-uutisia-libanonista-korona-ei-ole-levinnyt-palestiinalaispakolaisten-leireihin/). 

2) Toivotan teille voimia – kannustuskirjeitä yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudin työntekijöille

 (https://vastuu.fi/?p=1859)

3) Raittila J.: Yhteisöllistä tukea korona-arjessa: Libanonin pakolaisäidit kertovat (https://vastuu.fi/?p=1675

4) Puuronen R.: Pakolaisleirin isien tilanteesta pandemiaeristyksessä (https://vastuu.fi/?p=1750)

5) Kivistö S.: Äidit yhteistyökumppaneina Saidan perheneuvolassa (https://vastuu.fi/?p=1840)

6) Nieminen V., Tienhaara A. Palautekysely vanhemmille perheneuvolapalveluista. (https://vastuu.fi/?p=1947)

7) Palonen, K. Puheterapia vuorovaikutuksen ja oppimisen mahdollistajana. Viiden lapsen puheterapia Saidan perheneuvolassa (https://vastuu.fi/?p=1928)

8) Nieminen V: Erityislasten vuosi 2019 – 2020 (https://vastuu.fi/?p=1934&preview=true

9) Erityislasten huoltajilta kiitokset välittämisestä (https://vastuu.fi/?p=1758)

10) Nina Lyytinen Maailman mielenterveyspäivänä Libanonin palestiinalaisista (https://vastuu.fi/?p=1847)

11) Stay at home! -video

12) Palonen, K. Toimenkuvista yhtenevyyttä ja laatua perheneuvolatyölle (https://vastuu.fi/?p=1980)

13) Hankematkojen raportit: https://vastuu.fi/?p=1940)

14) Hanketyöryhmän kokemukset hankkeesta: https://vastuu.fi/?p=1958)

15) Kivistö, S. Helsingistä humanitaarista apua palestiinalaislapsille Libanoniin (https://hepsy.fi/2020/06/30/helsingista-humanitaarista-apua-palestiinalaislapsille-libanoniin/)

16) Oksa J. ”Palestiinalaisen erityislapsen hyvinvoinnin turvaksi Libanonissa” – raportti tukikeräyksen tuoton käytöstä kesällä 2020 (https://vastuu.fi/?p=1833)

17) Tyystjärvi K.: Äideiltä äideille. (https://vastuu.fi/?p=1890)

18) Ulkoministeriö hylännyt PSV:n oikaisuvaatimuksen kehitysyhteistyöhankkeen hyväksymisestä (https://vastuu.fi/?p=1913)