Pakolaisleirin isien tilanteesta pandemiaeristyksessä

Reetta Puuronen

Kuluneen kevään aikana karanteenimääräys asetettiin voimaan myös Libanonissa. Beit Atfal Assumoudin perheneuvoloiden työntekijät pitivät perheisiin yhteyttä eri tavoin, yksi tapa oli kuulumisten kysely viestien välityksellä. Perehdyin El Bussin perheneuvolan kertomuksiin (n=39), joissa perheenäidit kuvasivat millä tavoin karanteeni oli vaikuttanut heidän arkeensa. 

Monet huolista olivat kovin samanlaisia kuin ne, joita Suomessa koettiin kevään aikana. Suurin osa äideistä toi esiin omaa ja lasten tylsistymistä, joihin moni oli yrittänyt keksiä erilaisia keinoja TV:n katselun ja muun median käytön rinnalle. Karanteenista johtuen koulut olivat kiinni ja oppilaat etäopetuksessa kotona, mikä aiheutti päänvaivaa useille äideille. Saman katon alla tiiviisti eläminen koettiin toisaalta kuormittavaksi ja toisaalta lisääntynyt yhteinen aika nähtiin myös myönteisenä, perhettä vahvistavana asiana.

Taloudellinen huoli perheissä oli kova. Työllisyystilanne Libanonissa on heikko ja poikkeustilanteen myötä monet isät ovat jääneet työttömiksi. 28 % naisista kertoi puolison olevan kotona ja isän työttömyyden vaikutukset perheen hyvinvointiin näkyivät monin tavoin.

Tiedetään, että työttömyydellä ja köyhyydellä on sekä taloudellisia että sosiaalisia vaikutuksia. Roni Strier (2014) on tutkinut Israelissa asuvien palestiinalaisten isien kokemuksia työttömyydestä. Tutkimuksessaan Strier tuo esiin, kuinka isän rooli arabikulttuurissa on ennen kaikkea perheen elättäjä. Työnteko tuo miehelle merkityksen kokemuksen, jonka vuoksi työttömyys aiheuttaa Strierin mukaan taloudellisen ahdingon lisäksi miehissä häpeää, epätoivoa ja masennusta. Kun samanaikaisesti palestiinalaisten asema on yhteiskunnassa heikko ja syrjivät rakenteet vaikeuttavat työn saamista, on isien ahdinko usein syvä.

El Bussin perheenäitien kertomuksissa kuvautui hyvin samankaltaisia havaintoja isien työttömyyden vaikutuksista kuin Strierin tutkimuksessa. Äidit kertoivat miesten olevan stressaantuneita ja hermostuvan herkästi lapsilleen ja puolisolleen. Muutamassa kertomuksessa naiset nostivat suoraan esiin ristiriidan isän ”leiväntuojan”- roolin ja vallitsevan tilanteen välillä ja olivat huolissaan miestensä kokemasta stressistä. Niissä kertomuksissa, joissa mainittiin miehen työttömyys, yli 60 % naisista toi esiin myös kireää ilmapiiriä tai huolta puolison psyykkisestä voinnista. Näin ollen puolison työttömyys aiheutti myös naisille ylimääräistä henkistä kuormitusta.

Vastikään tehdyssä tutkimuksessa (Hein, Bick, Issa, Aoude, Maalouf, & Awar ym., 2020) Beirutin pakolaisten ja vähäosaisten perheiden keskuudessa tutkittiin miten äitien mielikuvat isien osallistumisesta vanhemmuuteen vaikuttivat perheiden hyvinvointiin. Tutkijat havaitsivat, että äidin kokemus isän osallistumisesta vanhemmuuteen oli yhteydessä äidin parempaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin sekä myönteisempään vuorovaikutukseen äidin ja lapsen välillä. Isien osallistumisella vaikutti tutkijoiden mukaan olevan myönteinen vaikutus koko perheen vuorovaikutukseen. 

Vaikka El Bussin haastatteluaineistosta ei käynyt suoraan ilmi isien osallisuus vanhemmuuteen,  suurin osa naisista toi esiin stressin lisääntymisen ja kotitöiden määrän kasvun karanteenin myötä. Mukaan mahtui kuitenkin myös yksi poikkeus, jossa perheen mainittiin hoitavan kotiaskareet yhdessä.

Äitien kertomusten perusteella isien kokema ahdinko on suurta ja vaatii huomiota. Tutkimustieto palestiinalaisperheiden keskuudessa antaa näyttöä sille, että isien toiminnalla ja psyykkisellä voinnilla on keskeinen rooli koko perheen hyvinvoinnille. Keinoja isien tukemiseen ja työttömyyden aiheuttaman henkisen paineen käsittelyyn tarvitaan.

Lähteet: 

Hein S, Bick J, Issa G, Aoude L, Maalouf C, Awar A, et al. (2020) Maternal perceptions of father involvement among refugee and disadvantaged families in Beirut, Lebanon. PLoS ONE 15(3): e0229670. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229670

Strier, Roni. (2014). Unemployment and Fatherhood: Gender, Culture and National Context. Gender, Work & Organization. 21. 10.1111/gwao.12044. 

Isä ja sosiaalityöntekijä saattavat Nouria kouluun. Kuva: Hanna Hirvonen

One Reply to “Pakolaisleirin isien tilanteesta pandemiaeristyksessä”

Comments are closed.