PSV:n Libanonin hankkeen toimintasuunnitelma 2018

Libanonissa seurataan ja edistetään PSV:n “jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin” –tavoitteen toteutumista palestiinalaislasten ja –perheiden keskuudessa yhteistyöjärjestö The National Institution for Social Care and Vocational Training (NISCVT) kanssa. Järjestö tunnetaan palestiinalaiselta nimeltään Beit Atfal Assumoud (BAS) (jatkossa BAS).

Kehitysyhteistyöhankkeelle jatkoa 20192022

“Lasten mielenterveys- ja erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Beirut ja etelä” –hanke päättyy 2018. (UM projektikoodi 85202501). Toimintavuoden aikana kerätään aineistoa hankejakson arviomiseksi. Kehitetään yhteistyöjärjestön kanssa tapaa kerätä palautetietoa lapsilta.

Suunnitellaan Beit Atfal Assumoud –järjestön kanssa nelivuotinen jatkohanke ”Mental health for vulnerable groups: A complex multidisciplinary model combining client centred and community approaches” ja haetaan avustusta ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä samansuurisella omarahoitusosuudella ja budjetisssa kuin käynnissä oleva hanke on. Suomessa muodostetaan hankkeelle toimintaryhmä. Vapaaehtoistyö dokumentoidaan.

Stressinhallintakoulutus jatkuu

Sosiaalityöntekijöiden työkykyä tuekeva sstressinhallinta -koulutus on etenemässä kouluttaja-koulutuksen vaiheeseen. Nina Lyytinen ja Kirsti Palonen jatkavat yhteistyössä Arabikansojen ystävyysseura ry:n kanssa Stress reduction –hanketta järjestämällä BAS:in sosiaalityöntekijöille kolme G-TEP-typpajaa sekä yhden Stress reduction – patikointipäivän. Hankkessa koulutetaan paikallsiai kouluttajia. Hankekäynnin yhteydessä järjestetään lapsiryhmille ohjattuja patikointipäiviä luonto- ja liikuntaharrastusten tueksi.

Kummitoiminta muodostaa kummeille suoran yhteyden palestiinalaisperheiden yhteisöön. Vastataan viestinnän keinoin heränneeseen tiedontarpeeseen. Selvitetään edellytyksiä tehdä tutustumis- ja opintomatka Suomesta Libanonin palestiinalaisleireihin. Alustava ajankohta on syyskuussa.

Beirutin mielenterveyskonferenssi

Osallistuaan 19.-20.10.2018 BAS:in 12. mielenteryskonferenssiin “Psychological Wellbeing and Mental health: Interaction Between Children, Parents and Environment”

Solidaarisuussilmukat

Solidaarisuussilmukat jatkaa entiseen tapaan neuleiden toimittamista Beit Atfal Assumoudiin lievittämään kylmän kauden haittoja heikoimmassa asemassa olevissa perheissä.

 PSV:n viestintä- ja vaikuttamistyöhön osallistuminen

Suomessa osallistutaan PSV:n viestintätyöhön ja tehdään kehitysyhteistyön ja pakolaisleireissä toteutettavan mielenterveystyön teemoja tunnetuksi yleisölle ja kiinnostuneille. Edistetään kummien ja kummilasten yhteydenpitoa. Hankematkojen jälkeen pidetään selostustilaisuudet. Osallistutaan kehitysyhteistyön tapahtumapäiviin.

 Kehitysyhteistyön yleiset tehtävät, valmiuksien ylläpitäminen ja yhteistyöverkosto

Osallistutaan Kepa & Kehys –järjestön ja UM:n koulutuksiin ja kampanjoihin. Neuvotellaan hankkeista Suomen Beirutin suurlähetysötn ja EU:n Beirutin delegation kanssa.

 Vammaiskumppanuus ry:tä pyydetään hankkeen vammaisnäkökulman toteutuksen asiantuntijaksi. Osallistutaan Suomen Lääkäriliiton kehitysyhteistyöneuvottelukunnan seminaareihin. Pyydetään Arabikansojen ystävyysseura AKYSiä ja Anna Lind Suomen verkostoa asiantuntija- ja yhteistyökumppaneiksi. Lisätään yhteistyötä muiden Libanonin alueella työskentelevien ja mielenterveystyötä tekevien (Lääkärin sosiaalinen vastuu ry) kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Suunnitellaan viestintä- ja vaikuttamistyötä ja tulosraportointia yhdessä.

Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan parhaasta mahdollisesta tavasta tukea Beit Atfal Assumoudin mielenterveystyötä ja etsitään vaikutuskeinoja palestiinalaisten oikeuksien edistämiseksi. Suomen edustuston ja Suomen Lähi-idän instituutin kanssa seurataan poliittisen tilanteen ja elinolojen kehitystä alueella. BAS-järjestön kanssa informoidaan UNRWA:aa ja ILOa palvelun kehittymisestä.

Vapaamuotoisia tukitoimintaryhmiä otetaan mielellään vastaan määrämuotoisen kehitysyhteistyöhankkeen rinnalle.

Rahankeräyslupa:
Poliisihallitus RA/2018/212 myönnetty 23.2.2018 ajaksi 23.2.2018-31.12.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta
Kirjanpito ja talaoushallinnon neuvonta:
Tilitoimisto Häkkinen Oy
Tilintarkastus:
Tilitoimisto Antti Väliaho
Vastuuvirkamies UM:n kansalaisyhteiskuntayksikössä
Tarkastaja Leila Riitaoj